BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELİĞİ

    Balıkçı Barınakları Yönetmeliği

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 13/12/1996

    Resmi Gazete Sayısı: 22846

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Bu Yönetmelik, balıkçı barınaklarının yer seçimi ve tesbiti ile özellikleri, inşaatı tamamlanan balıkçı barınaklarının kiralama, işletme esas ve usulleri, işletmecilerin uygulaması gereken işlem ve tedbirleri, barınaktan yararlanan gemilerin ödemeleri gerekken ücret miktarı ve ücretin tahsil şekli, barınağın bakım ve onarımı ile üst yapının gerçekleştirilmesi hususlarında uygulanacak esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    İl ve ilçe Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe Müdürlüklerini,

    Balıkçı Gemisi : Tonajı ve tipi ne olursa olsun, denizlerde ve içsularda su ürünlerinin avlanmasında, üretim, yetiştirme ve istihsalinde, araştırmasında, naklinde ve işlenmesinde kullanılan motorlu ve motorsuz yüzer vasıtaları,

    Balıkçı Barınağı : Her türlü balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendireklerle korunmuş, yeterli havuz ve geri saha ile barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alanı ve derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurtarma sahası, satış yeri, idare binası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı imkanlara göre balıkçı limanı, barınma yeri veya çek çek yeri olarak adlandırılan kıyı yapılarım,

    Balıkçı : Ticari amaçla deniz ve içsularda su ürünleri istihsal eden kaptan, balıkçı reisi, balıkçı ve tayfa gibi gerçek kişiler ile tüzel kişileri, bunların ortak ve çalışanları ile su ürünleri yetiştiricilerini,

    Barınak işletmecisi : Barınağı kiralayarak işletme ve idaresinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : Balıkçı Barınaklarının Özellikleri

    BİRİNCİ BÖLÜM : Barınakların Sınıflandırılması

    Madde 4 - Balıkçı barınakları sağladıkları imkanlara, barındırdığı gemi sayısı ve büyüklüğüne göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

    a) Balıkçı Limanı; her boy ve her su kesimindeki balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendireklerle korunmuş, yöre balıkçılarının ihtiyacına yetebilecek kadar havuz ve geri alana sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, satış yeri, idare binası, balıkçı gemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt pompası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan kıyı yapısıdır.

    b) Barınma yeri; çeşitli boy ve su kesimindeki balıkçı gemilerinin körü hava şartlarından barınmaları maksadıyla mendireklerle çevrilmiş bulunan ve barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri kadar su alanı ve derinliğe sahip, faydalanan gemilerin demirlenerek veya bağlanarak belli zamanlarda konakladıkları, önemli bir alt ve üst yapısı bulunmayan kıyı yapısıdır.

    c) (Değişik bent: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/1.mad.) Çekek yeri; balıkçı barınakları içerisinde veya müstakil olarak mendireklerle korunmuş ya da dalga tesiri olmayan koy, göl ve nehirler gibi doğal ortamlarda balıkçı gemilerinin bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için karaya alınmalarına imkan sağlayan, teçhizatı ve/veya ekipmanı bulunan ve karaya alındıktan sonra da bakım ve onarım çalışmalarına yetecek kadar kumsal, dolgu alanı veya betonlanmış meyilli alana sahip olan kıyı yapısıdır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Barınakların Özellikleri Vasıf ve Şartlar

    Madde 5 - (Değişik madde: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/2.mad.)

    Balıkçı barınaklarında aranan asgari vasıf ve teknik şartlar aşağıda belirtilmiştir.

       a) Balıkçı barınaklarının, deniz tesirlerine karşı korunmuş olması, yakın yerleşim merkezi ile karayolu bağlantısının olması ve barınağın barınma alanı büyüklüğüne bağlı olarak yeterli büyüklükte kara alanına sahip bulunması şarttır.

       b) Balıkçı barınaklarının sınıflandırılmalarına göre yukarıda belirtilen asgari vasıf ve şartlara ilave olarak, barınağa denizden emniyetli girişi sağlayacak fenerler, balıkçı gemilerinin düzenli ve emniyetli bir şekilde yanaşabileceği nitelikte rıhtım ve iskeleler, rıhtım ve iskelelerde gemileri bağlamaya elverişli mapa ve babalar, yeterli derecede aydınlatılmasını sağlayacak elektrik direkleri ve gerektiğinde gemilere su ve elektrik bağlantısı yapılabilecek tesisat ve ağ kurutma alanlarının bulunması zorunludur.

       c) Balıkçı barınaklarının sınıflandırılmalarına göre yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen özelliklere ilave olarak, imkanlar dahilinde; barınak işletmecisinin zaruri ihtiyaçlarını giderebileceği alanları içeren işletme binası, tesisten faydalanan balıkçıların dinlenmeleri için kullanılacak balıkçı lokali, ürünün aktarımı süresince kullanılacak soğuk hava deposu ve buz üretim alanı, av kapasitesinin en az %10'unun satışını yapabilecek kapasiteye sahip balıkhane veya balık satış yeri, kasa yıkama yeri ve deposu, ağ tamir yeri ve deposu, balıkçı gemisi tamir yeri, balıkçı gemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt pompası, ilk yardım imkânı ve yangın söndürme sistemi ile Bakanlık faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanılacak balıkçılık idari binasının bulunması zorunludur.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Balıkçı Barınakları Yer Seçimi

    Yer Tesbiti

    Madde 6 - (Değişik madde: 05/06/2002 - 24776 S. R.G. Yön./2. md.;Değişik madde: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/3.mad.)

    Balıkçı barınaklarının yapımına ilişkin talepler Bakanlığa bildirilir. Bu talepler; yörenin su ürünleri potansiyeli ve üretimi, balıkçı ve balıkçı gemisi sayısı, diğer barınaklara ve kültür balıkçılığı üretim alanlarına olan uzaklığı gibi hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.

       Bakanlık tarafından uygun görülen teklifler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, balıkçı barınağının üretime, değerlendirmeye, pazarlamaya ve ekonomiye yapacağı katkıların incelenip değerlendirildiği "Ön Değerlendirme Raporu" ile birlikte Ulaştırma Bakanlığına gönderilir.

       Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlıktan gelen tekliflerle ilgili gerekli ön etüt çalışmalarını yaparak projeleri hazırlar. Yapımı uygun görülen balıkçı barınakları proje teklifleri, fizibilite etütleri, ilgili mevzuat çerçevesinde onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ÇED Olumlu Belgeleri ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı tarafından DPT Müsteşarlığına gönderilir.

       Yatırım programında yer alan balıkçı barınakları projelerine ilişkin revizyon teklifleri ile mevcut barınakların idame ihtiyaçlarına ilişkin bu Yönetmeliğin15 inci maddesine uygun teklifler, Bakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından değerlendirilerek uygun görüldükten sonra Ulaştırma Bakanlığı tarafından DPT Müsteşarlığına gönderilir.

    İmar Planı

    Madde 7 - (Değişik madde: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/4.mad.)

    3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan balıkçı barınaklarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, Bakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Barınakların Kiralanması

    Kiralama Esas ve Usulleri

    Madde 8 - (Değişik fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/5.mad.) Balıkçı barınakları sınırları, yüzölçümü, üst yapı tesislerinin gösterildiği vaziyet planıyla birlikte, Bakanlık ile Ulaştırma Bakanlığının olumlu görüşlerine dayanılarak, Maliye Bakanlığınca öncelikle balıkçı barınağının mülki idare sınırları içerisinde bulunan ve ortakları orada ikamet eden, en az on iki aydan beri faaliyette bulunan, münhasıran su ürünleri ile iştigal eden ve otuz günlük ilan süresi içerisinde kiralamak için müracaat eden su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerine, on yıldan az ve yirmi beş yıldan fazla olmamak üzere açık pazarlık usulüyle kiraya verilir.

        (Değişik fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/5.mad.) Balıkçı barınağının bulunduğu mülki idari sınırlar içerisinde birden fazla su ürünleri kooperatifinin olması ve bu kooperatiflerin ayrı ayrı barınak kiralama taleplerinin bulunması halinde, gerekli şartları taşıyan kooperatiflerin aralarında anlaşarak müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kiralama istekleri olduğu takdirde, barınak açık pazarlık usulüyle bu kooperatiflere; anlaşma olmaması halinde gerekli şartları taşıyan ve barınağın bulunduğu mülki idari sınırlar içerisinde balıkçı gemilerinin yarısından fazlasının üye olduğu kooperatife açık pazarlık usulüyle kiraya verilir. Yukarıda belirtilen şartların sağlanamaması halinde ise kooperatifler arasında yapılacak ihaleyle kiraya verilir. İhalede geçici teminat dışında tahmini bedelin % 30 u oranında ek teminat alınır.

        (Değişik fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/5.mad.) Su ürünleri Kooperatif ve birlikleri ilan edilen süre içinde kiralama talebinde bulunmadığı veya gerekli şartları taşımadıkları taktirde barınak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Maliye Bakanlığı tarafından talep bulunması halinde öncelikle yerel yönetimlere aksi taktirde diğer gerçek ve tüzel kişilere kiralanmak üzere ihale edilir.

    Kiralaması gerçekleştirilen barınağa ait kira sözleşmesine, barınağın sınırlarını, yüzölçümünü ve yerleşim durumunu gösteren vaziyet planı eklenir.

    Kiralanan barınak ve üst yapılar hiç bir şekilde üçüncü şahıslara devredilemez, kiraya verilemez ve bunların kiralanmasında ve işletilmesinde ortak alınamaz. Bakanlıktan izin alınmadan şartname! inde belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz, tadil veya tevzi inşaatı yapılamaz.

    Balıkçı barınaklarının İlk yıl tahmini kira bedeli, sınıf ve maliyet durumları ile EK - 1'de belirtiler kriterlere göre İl Müdürlüklerince tesbit ve hesap edilerek Maliye Bakanlığı İl Teşkilatına bildirilir. Bu bedel 2886 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre oluşturulan komisyonca incelenir ve İl Müdürlüğünce belirlenen bedelden az olmamak üzere, yıllık kira bedeli olarak karara bağlanır. Komisyon kararlara katılmaksızın İl Müdürlüğünce görevlendirilen bir temsilci iştirak eder.

    Daha sonraki yıllara ait kira bedeli, Devlet ihaleleri Genelgesinde ön görülen artış oranından az olmamak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenir. Bu bedel kiracıya kira dönemi başlangıcından en az 15 gün önce tebliğ edilir.

    (Değişik fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/5.mad.) Kiralamanın bitiminden yeni kiralamaya kadar geçen süre içerisinde barınağın işletme ve idaresi eski barınak işletmecisi tarafından gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde mevcut ve geçerli olan barınma ücretleri uygulanır. İşletmeye ilişkin gelirlerden, giderler çıktıktan sonra kalan kısım eski barınak işletmecisi tarafından Maliye Bakanlığının ilgili birimine yatırılır.

    (Ek fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/5.mad.) Maliye Bakanlığınca kiralama işlemi gerçekleştirilen barınaklar Bakanlık tarafından oluşturulacak heyet marifetiyle Ulaştırma Bakanlığınca belirlenen kriterlere uyulmak kaydı ile yeni kiracıya devredilir. Devir işlemi, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak teknik işletme kriterlerinin de yer aldığı bir tutanakla yapılır.

        (Ek fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/5.mad.) Maliye Bakanlığınca, yeni kiralama işlemlerine, eski kiralama süresinin sona ermesinden altı ay önce başlanır ve kira süresinin bitimini müteakip istisnai durumlar hariç, iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

        (Değişik fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/5.mad.) İnşası yeni tamamlanan, sözleşmesi bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre iptal edilen, geçici ve kesin devri yapılan barınaklar için su ürünleri kooperatif veya birliklerinden kiralama talebi gelmesi ile barınak, Maliye Bakanlığı tarafından kiralanıncaya kadar, geçici olarak teknik işletme kriterlerinin yer aldığı bir tutanakla Ulaştırma Bakanlığınca Bakanlığa devredilir. Bu barınakların, işletme ve idaresi il müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde ücret tahsil edilmez.

    Yeni kiralama işlemlerine, eski kiralama süresinin sona ermesinden dört ay önce başlanır ve kira süresinin bitimini müteakip istisnai durumlar hariç, iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

    Kira süresinin sona ermesiyle kiracının tüm hakları sona erer ve yeniden yapılacak kiralamada eski kiracıya herhangi bir öncelik ve tercih hakkı tanınmaz. Kira süresinin sonunda veya kira sözleşmesinin süresinden önce feshi halinde, kiracı tarafından hiç bir hak ve tazminat iddiasında bulunulmadan barınak ve üzerindeki tesisler Hazineye teslim edilir.

    Kiracı, barınakta yapmış olduğu her türlü ek tesis ve onarım giderlerinin ödenmesi için herhangi bir talepte bulunamaz.

    BEŞİNCİ KISIM : Barınakların İşletilmesi

    İşletme Esasları

    Madde 9 - (Değişik paragraf: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/6.mad.) Barınak işletmecisi, o barınak için özel olarak hazırlanan kira şartnamesinde belirlenen maddelerden ve ayrıca barınağı karadan gelebilecek tehlikelere karşı sınırlarını tel, çit veya ihata duvarı ile belirlemek gibi güvenlik önlemleri almak, giriş-çıkışları kontrol altında tutmak ve temizlik, bakım-onarım hizmetleri ile barınaktan yararlananlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Barınak işletmecisi bu amaçla;

    a) (Değişik bent: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/6.mad.) Gemilerin uzunluk, genişlik, derinlik ve tipleri ile kullanım durumlarına göre bağlama planı yapar. Bu plana göre, yanaşma yerlerindeki bağlama numaralarını dikkate alarak, hangi geminin hangi numaraya bağlanacağını gösterir ve uygular. Avladıkları ürünleri karaya çıkartmak isteyen balıkçı gemilerinin yanaşacağı bir ürün boşaltma yeri ayırır. Bu yerin amaç dışı kullanımına izin vermez.

    b) Gemilerin barınağa giriş, bağlama, kalkış ve çıkışlarını düzenler. Barınaktan sürekli veya geçici olarak yararlanan gemi ve sahibi için gerekli kayıtları tutar.

    c) (Değişik bent: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/6.mad.) Barınakta huzur, güven ve emniyeti bozan gemiler ve kişileri uyarır ve gerekiyorsa mülki idari amiri aracılığı ile barınağın dışına çıkarılmalarını sağlar, bu amaçla kanuni işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli müdahalelerde bulunur.

    d) Bakanlıkça tasdik edilen barınma ücret tarifesine uygun olarak tahakkuk ettirilen bedelleri tahsil eder.

    e) Gemilerin barınma giriş ve çıkış kontrolü ile emniyetlerinin sağlanmasını temin eder.

    f) Karada ve denizde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alır ve aldırır. Barınağın tekne kapasitesini karşılayacak büyüklükte katı atık, atık yağ, sintine suları ve evsel sularını toplayacak hareketli konteynır bulundurulmasını, bu atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini veya bertaraf için ilgili yerlere taşınmasını sağlar. Balıkçı gemilerinin bakım ve onarımlarında, çevre ve su kirliliği yaratmayacak malzemelerin kullanımını sağlar.

    g) Barınakta meydana gelebilecek kazalar sonucunda denize dökülen katı ve sıvı atıldan toplamak ve denize yayılmasın önlemek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

    h) (Değişik bent: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/6.mad.) Barınağın müsait olması halinde, balıkçı gemilerinden başka Ulaştırma Bakanlı-ğınca belirlenen teknik işletme kriterleri dikkate alınmak kaydıyla kum motorları, nakliye gemileri, yatlar gibi gemilerin ücret karşılığı barınaktan geçici olarak yararlanmasına izin verir. Bu izin süresi balıkçı gemilerinin, barınaktan yararlanmalarını engelleyecek süre ve koşullarda olamaz.

       ı) (Değişik bent: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/6.mad.) Barınak idare binasının ve üst yapı tesislerinin amaç dışı kullanımına izin vermez ve bu amaçla gerekli engelleyici tedbirleri alır.

    i) Barınak ve barınakta mevcut üst yapılarda çalışan işçilere çalışma karnesi ile işte giymeleri zorunlu olan özel kıyafetleri sağlar.

    j) Barınağın normal çalışma saatlerini, tesisten yararlanacak balıkçıların menfaatine uygun olarak belirler ve İl Müdürlüklerince onaylandıktan sonra uygular. Tatil günleri ve mesai saatleri dışındaki çalışmaların nöbetçi personel tarafından yürütülmesini temin eder.

    k) Yukarıda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda teknik ve idari personeli istihdam eder.

    l) (Değişik bent: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/6.mad.) Su Ürünleri Kanunu, Yönetmeliği ve tebliğleri uyarınca getirilen yasak, tahdit ve mükellefiyetlere uyumu sağlama açısından gemisinde yasak av, araç, gereç ve su ürünleri bulunduranların barınaktan faydalanmasına izin vermez ve bu durumu il müdürlüğüne bildirir.

    m) Barınaktan karaya çıkarılan su ürünlerinin tür ve miktar üzerinden kayıtlarını tutar.

    n) (Değişik bent: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/6.mad.) Barınakta, tahribata neden olabilecek vinç, kamyon, treyler gibi çeşitli ağır vasıtaların rıhtımların beton sahası üzerinde hareket ettirilmesine, yükleme-boşaltma yaptırılmasına ve rıhtım geri sahasında gemilerin bakım onarımının yapılmasına izin vermez.

    o) Barınakta yangın, ihbar, söndürme tesisat ve donanımını bulundurur.

    Barınaktan Yararlananların Yükümlülükleri

    Madde 10 - Barınaktan yararlanan gemilerin ve kişilerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Barınağa giren gemiler ve kişiler, barınakta bulunan hizmet ünitelerinin sahip ve görevlileri, bu Yönetmelik hükümlerine ve bu hükümleri uygulamakla görevli yetkililerin kararlarına aynen uymayı kabul etmek zorundadırlar.

    b) Kaptan ve gemi sahipleri, gemilerinde bulunan eşyaların kaybolmaması, çalınmaması veya hasara uğramaması konusunda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Gerekli hallerde barınak işletmecisi tarafından özel tedbirler alınması istenebilir.

    c) Barınaktan yararlanan bütün balıkçı gemilerinde su ürünleri ruhsat teskerelerinin ve gemi ruhsat numarasının yazıldığı plaka veya işaretlemenin bulunması gerekir. Su ürünleri ruhsat tezkeresi ve plakası olmayan balıkçı gemilerinin barınaktan yararlanmasına ancak, diğer gemilere uygulanan 9 uncu maddenin (b) bendinde ve 11 inci maddede belirtilen şartlar çerçevesinde izin verilir.

    d) (Ek bent: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/7.mad.) Barınaklardan yararlanan balıkçı gemi sahipleri, işletmeci tarafından talep edilmesi halinde, su ürünleri ruhsat teskeresi, tonilato belgesi ve nüfus cüzdanlarının birer fotokopilerini işletmeciye vermek zorundadırlar.

    ALTINCI KISIM : Ücretler ve Yatırımlar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Ücretler

    Ücret

    Madde 11 - (Değişik madde: 05/06/2002 - 24776 S. R.G. Yön./3. md.;Değişik madde: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/8.mad.)

    Barınma ve ürün boşaltma ücreti; balıkçı barınağının kiralanmasını müteakip, il müdürlüğü ve barınak işletmecisi tarafından barınağın sınıfı, barınaktan yararlanan gemilerin büyüklüğü, motor gücü, av araç gereç kapasitesi ve avlanma tipi gibi özellikler dikkate alınarak Ek-2'de belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenir. Ürün boşaltma ücreti; barınaktan barınma amaçlı yararlanmayan ve barınma ücreti tahsil edilmeyen balıkçı gemilerinden karaya ürün çıkartılması durumunda alınır. Barınak barınma ve ürün boşaltma ücreti, valilik tarafından onaylandıktan sonra kiralama tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreyle uygulanır. Daha sonraki yıllara ait barınma ve ürün boşaltma ücretlerinin tespitinde, Üretici Fiyatı Endeksi artış oranı esas alınır. Ücret tarifesi barınak idare binasında görülecek bir yerde ilan edilir. Ücret tespitinde işletmeci ile il müdürlüğü arasında anlaşmazlık söz konusu olursa durum valiliğe bildirilir. Valiliğin verdiği karar kesindir.

    Ücret Tahsili

    Madde 12 - (Değişik fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/9.mad.) Barınma ve ürün boşaltma ücreti, barınak işletmecisine geminin barındığı süreye ve amaca bağlı olarak ödenir. Su ürünleri kooperatif veya birlik üyesi olmayan gerçek ve tüzel kişilere ait gemilerin barınakta bir haftadan fazla barınma durumları söz konusu ise barınma ücretinin % 50'si peşin olarak alınır.

    Bakanlık kontrol ve araştırma gemileri, sahi; güvenlik gemileri, sahil sıhhiye gemileri gibi kontrol ve sağlık hizmetleri yürüt:en kamu kurum ve kuruluşlarına ait gemilerden barınma ücreti alınmaz.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yatırım, Hasar ve Bakım

    Tamamlama Yatırımları

    Madde 13 - (Değişik madde: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/10.mad.)

    Alt ve üst yapısı tamamen gerçekleşmemiş veya üst yapısı bulunmayan barınaklarda, kira sözleşmesinde belirtilmesi veya kira dönemi içinde barınak işletmecisinin talebine bağlı olarak Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının uygun görmesi halinde yapılacak değişiklik taleplerine ilişkin olarak barınak işletmecisi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca değerlendirilir.

       Değişiklik teklifi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin onanmasından sonra Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün denetiminde, herhangi bir bedel, hak veya kira bedelinden indirim talebinde bulunulmaksızın barınak işletmecisi tarafından gerçekleştirilir.

       Yapılan tesisler, kira süresi sonunda veya sözleşmenin süresinden önce feshi halinde, işletmeci tarafından hiç bir hak iddiasında bulunulmadan sağlam ve çalışır vaziyette bedelsiz olarak Hazineye devredilir. Teslim ve tesellüm işlemi il müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatlarından birer temsilcinin iştiraki ile oluşan komisyonca yapılır.

    Hasar Tesbiti

    Madde 14 - Barınak ve tesislerde veya bar inaktan faydalanan balıkçı gemilerinde meydana gelen hasar ve zarar, barınak işletmecisinin talebi üzerine, en yakın Liman Başkanlığından, Ulaştırma Bakanlığı taşra teşkilatından, İl Müdürlüğünden ve Su Ürünleri Kooperatif veya Birliklerinden birer kişiden oluşan heyet tarafından tesbit edildikten sonra sorumlusundan tahsil edilir. Tahsilat mümkün olmaz ise durum adli makamlara intikal ettirilir.

    Hasar ve zarar, barınak ve tesislere ait ise, tahsil edilen bedel, hasar ve zararın giderilmesinde kullanılmak üzere barınak işletmecisi adına açılacak banka hesabına yatırılır. Bu bedelin kullanılması, İl Müdürlüğünün bilgi ve denetimi altında gerçekleştirilir. Şayet hasar ve zarar üçüncü kişilere ait ise, varsa barınak işletmesinin hasar, zarar ve diğer masrafları alındıktan sonra, bakiyesi zarar gören üçüncü şahıslara ödenir.

    Ayrıca, barınaklarda tabii afetler sonucunda meydana gelecek hasarların onarımı ve barınağın geliştirilmesi, büyütülmesi amacıyla ileride yapılacak tevsii inşaatların karşılığı olarak, 6237 sayılı Limanlar inşaatı Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre her yılın brüt gelirinin (gayri safi) % 10'u barınak işletmecisi tarafından Hazineye yatırılır. Bu miktarın artırılması, eksiltilmesi veya kaldırılması yönünde kira sözleşmesine hüküm konulamaz.

    Bakım ve Onarım

    Madde 15 - (Değişik madde: 05/06/2002 - 24776 S. R.G. Yön./4. md.)

    (Değişik fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/11.mad.) Barınakta şiddetli dalga ve tabii afetler sonucu meydana gelebilecek büyük alt yapı onarım işleri Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre bütçe imkânları dâhilinde yapılır.

        (Değişik fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/11.mad.) Kullanım sonucu ortaya çıkacak onarım çalışmaları ise Ulaştırma Bakanlığınca onaylanacak projelere uygun olarak aynı Bakanlığın denetiminde barınak işletmecisi tarafından yapılır veya yaptırılır. Barınağın usulüne uygun işletilmediğinden dolayı meydana gelen her türlü zarar ve ziyan barınak işletmecisi tarafından karşılanır.

    Barınakta ihtiyaç duyulan tarama çalışmaları Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre bütçe imkanları dahilinde gerçekleştirilir.

    Ulaştırma Bakanlığınca yapılan tarama sonucu çıkarılan kum ticari amaçla kullanılamaz. Ancak, kumun karaya çıkarılabilmesi halinde, bu kum Maliye Bakanlığının yerel teşkilatınca değerlendirilir.

    (Değişik fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/11.mad.) Ulaştırma Bakanlığınca tarama çalışmalarının yapılamaması halinde, bu Bakanlıkça belirlenen esaslarda yapılacak taramadan çıkacak kum ve diğer malzemelerin Maliye Bakanlığınca belirlenen bedeli esas alınarak, tarama işleri öncelikle barınak işletmecisine veya diğer gerçek ve tüzel kişilere Maliye Bakanlığı tarafından izin verilerek yaptırılabilir.

        (Değişik fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/11.mad.) İlgili mevzuat çerçevesinde gerekli diğer izinlerin de alınmasını müteakip yaptırılacak taramalar Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanacak projeye uygun olarak aynı Bakanlığın denetimi altında gerçekleştirilir.

    YEDİNCİ KISIM : Çeşitli ve Son Hüküm er

    BİRİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Gerçek ve Tüzel Kişilerce Yaptırılan Balıkçı Barınakları

    Madde 16 - (Değişik madde: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/12.mad.)

    Gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılan balıkçı barınaklarının işletilmesi, asgari vasıf ve şartlar bakımından, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki hükümler saklı kalmak ve 7 nci maddesinde belirtilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, ÇED ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

    Geçici Devri Yapılan Balıkçı Barınakları

    Madde 17 - (Değişik fıkra: 05/06/2002 - 24776 S. R.G. Yön./5. md.) 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun çerçevesinde yapımı gerçekleştirilen ve geçici olarak Belediye, Köy Tüzel Kişiliği, İl Özel İdare Müdürlüğü ve benzeri kuruluşlara devredilen barınaklar, 8 inci maddeye göre kiralanıncaya kadar, devir protokolü ile bu Yönetmelik hükümlerine uyulması kaydıyla geçici olarak devredildiği kuruluşlarca işletilmeye devam edilir.

    (Değişik fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/13.mad.) Bu barınakları kiralamak için su ürünleri kooperatif veya birliklerinden talep gelmesi halinde, Bakanlığın müracaatı üzerine barınak, Ulaştırma Bakanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından geçici olarak devredilen kuruluştan teslim alınarak kiraya verilmek üzere Bakanlığa devredilir. Kiralama gerçekleştirilinceye kadar barınağın işletme ve idaresi bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan hususlar doğrultusunda yapılır. Bu devir işlemi esnasında eski işletmeci kuruluş tarafından hiçbir bedel ve hak talebinde bulunulamaz ve barınak sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilir.

        (Ek fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/13.mad.) Su ürünleri kooperatif veya birliklerinden talep gelmemesi halinde ise barınak, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Maliye Bakanlığınca kiraya verilir.

    Kesin Devir Yapılan Balıkçı Barınakları

    Madde 18 - Bakanlar Kurulu Karan ile kamu kurum ve kuruluşlarına, il Özel idarelerine, Belediyelere, Köy Tüzel Kişiliklerine devredilen barınakları kiralamak için, Su Ürünleri Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinden talep geldiği takdirde, barınağın devri için alınmış bulunan Kararname, Maliye, İçişleri ve Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Ulaştırma Bakanlığınca iptal ettirilir ve bu işlemlerin tamamlanmasından sonra barınak bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan hususlar dahilinde Maliye Bakanlığınca kiraya verilir.

    (Değişik fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/14.mad.) Bu barınakları kiralamak için, su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerinden talep gelmesi halinde, Bakanlığın müracaatı üzerine barınağın devri için alınmış bulunan Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması için Maliye ve İçişleri Bakanlıkları ile Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Ulaştırma Bakanlığınca teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldığı takdirde barınak, Ulaştırma Bakanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından kesin olarak devredilen kuruluştan teslim alınarak kiraya verilmek üzere Bakanlığa devredilir. Barınak, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan hususlar dâhilinde Maliye Bakanlığınca kiraya verilir. Bu devir işlemi esnasında eski işletmeci kuruluş tarafından hiçbir bedel ve hak talebinde bulunulamaz ve barınak sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilir.

    Balıkçı Barınaklarının Başka Amaçla Kullanımı

    Madde 19 - (Değişik madde: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/15.mad.)

    Balıkçı barınakları Bakanlığın olumlu görüşü alınmadan, hiçbir şekilde yat limanına dönüştürülemez ve başka amaçlarla kullanılamaz. Ancak, mendirekler, rıhtımlar, iskeleler, çekek yeri, ağ bakım yeri, idari bina, depo ve bunun gibi balıkçıların ihtiyacı dışındaki kısımlar, Bakanlığın olumlu görüşüne ve belirleyeceği esaslara uygun olarak diğer amaçlarla kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca kiraya verilebilir.

    Denetim

    Madde 20 - Bakanlık balıkçı barınaklarını ve bunlara ait üst yapılarını denetler, işletilmesi ve idaresi ile ilgili hususları, her türlü belge ve kayıtlan tetkik ve kontrol eder ve gerekli işlemleri yapar.

    (Ek fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/16.mad.) Barınakların alt yapıları ile ilgili denetimler Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılır. Yapılan denetimlerde barınağın bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen teknik kriterlere uygun işletilmediği ve/veya yapıların projesinde öngörülen yüklerin üzerinde işletme yüküne maruz kaldığı tespit edildiği takdirde durum, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılmak üzere Bakanlığa bildirilir.

    Barınağın Kira Sözleşmesinin ve Geçici veya Kesin Devir Protokolünün İptali

    Madde 21 - (Değişik fıkra: 28/10/2008- 27038 S.R.G Yön/17.mad.) Kiralanan balıkçı barınaklarının kira şartnamesine, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen teknik işletme kriterlerine ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletilmesinin ve idaresinin tespiti halinde kiracıya Bakanlık tarafından yazılı uyarıda bulunularak tespit edilen aksaklıkların en geç bir ay içerisinde giderilmesi istenir. Yapılan kontrolde aksaklıkların düzeltilmediği belirlenir ise, kira sözleşmesi tek taraflı olarak Bakanlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca fesih edilir.

    (Ek fıkra: 05/06/2002 - 24776 S. R.G. Yön./6. md.) 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun çerçevesinde, geçici ve kesin olarak Belediye, Köy Tüzel Kişiliği, İl Özel İdare Müdürlüğü ve benzeri kuruluşlara devredilen barınakların bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletildiğinin tespiti halinde işletmeciye Bakanlık tarafından yazılı uyarıda bulunularak tespit edilen aksaklıkların bir ay içerisinde giderilmesi istenir.

    (Ek fıkra: 05/06/2002 - 24776 S. R.G. Yön./6. md.) Yapılan kontrollerde aksaklıkların düzeltilmediği belirlenir ise, Bakanlığın teklifi üzerine geçici devir protokolü Ulaştırma Bakanlığınca iptal edilir ve tesis Bakanlığa geçici olarak devredilir. Maliye Bakanlığı tarafından bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre kiraya verilinceye kadar, tesisin işletme ve idaresi Tarım İl Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

    (Ek fıkra: 05/06/2002 - 24776 S. R.G. Yön./6. md.) Kararname ile kesin devri yapılanlar ise, yine Bakanlığın teklifi ve bu teklifi Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının da uygun görmesi halinde, mevcut kararname Ulaştırma Bakanlığınca iptal ettirilir ve yukarıdaki açıklamalara uygun olarak tesis kiraya verilmek üzere Bakanlığa geçici olarak devredilir.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 22 - 14/08/1989 tarih ve 20252 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Balıkçı Barınakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hüküm yeni inşa edilecek balıkçı barınakları için geçerli olup, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce inşa edilen balıkçı barınaklarında uygulanmaz.

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kiraya verilen balıkçı barınaklarının kiralama süresi tamamlanıncaya kadar, kira işlemlerinde 14/03/1989 tarih ve 20252 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    Ekleri görmek için Resmi Gazete'ye bakınız.

    Mevzuat Kanunlar