MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 30/09/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25245

    Milli Savunma Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik,Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında çalışan personelin disiplin amirleri ile disiplin kurullarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan 14 Temmuz 1967 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14 Temmuz 1967 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17 Eylül 1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 24 Ekim 1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13 Ocak 1986 tarihli ve 86/10286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin Amirleri

    Madde 4 - Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerine, EK-1 sayılı Cetvelde yer verilmiştir.

    Disiplin Kurullarının Teşkili ile Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

    Madde 5 - Disiplin kurullarının teşkili ve disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

    EK-1 (Değişik ek: 08/05/2011 - 27958 S.R.G. Yön./1. md.)

    MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME

    BAŞKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

    MERKEZ TEŞKİLÂTI

    PERSONELİN GÖREV UNVANI   DİSİPLİN AMİRİ   ÜST DİSİPLİN AMİRİ

    Başkan   Bakan

    Başkan Yardımcısı   Başkan

    Hukuk Müşaviri   Başkan

    Teftiş Kurulu Başkanı   Başkan

    Daire Başkanı   Başkan Yardımcısı   Başkan

    Avukat   Hukuk Müşaviri   Başkan

    Şube Müdürü   Daire Başkanı   Başkan Yardımcısı

    Başmühendis   Daire Başkanı   Başkan Yardımcısı

    Sivil Savunma Uzmanı   Daire Başkanı   Başkan Yardımcısı

    Sivil Savunma Uzmanlığında Görevli Memurlar   Sivil Savunma Uzmanı   İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı   

    Uzman   Şube Müdürü   Daire Başkanı

    Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı   Teftiş Kurulu Başkanı   Başkan

    Daire Başkanına Bağlı Memurlar   Daire Başkanı   Başkan Yardımcısı

    Teftiş Kurulu Başkanlığında Görevli Memurlar   Teftiş Kurulu Başkanı   Başkan

    Hukuk Müşavirliğinde Görevli Memurlar   Hukuk Müşaviri   Başkan

    Akaryakıt ve Madeni Yağ İkmal Şube   Akaryakıt ve Madeni Yağ    Akaryakıt İkmal ve

    Müdürlüğünde Görevli Memurlar   İkmal Şube Müdürü   İşletme Dairesi Başkanı

    İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğünde   İşletme ve Bakım    Akaryakıt İkmal ve

    Görevli Memurlar   Şube Müdürü   İşletme Dairesi Başkanı

    Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünde   Bilgi Sistemleri Şube    Akaryakıt İkmal ve

    Görevli Memurlar   Müdürü   İşletme Dairesi Başkanı

    Stok Kontrol ve Malzeme Şube   Stok Kontrol ve Malzeme   Tedarik Dairesi Başkanı

    Müdürlüğünde Görevli Memurlar   Şube Müdürü   

    Tedarik Şube Müdürlüğünde Görevli Memurlar    Tedarik Şube Müdürü   Tedarik Dairesi Başkanı

    Personel Şube Müdürlüğünde Görevli Memurlar   Personel Şube Müdürü   İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı

    İdari ve Sosyal İşler Şube   İdari ve Sosyal İşler   İnsan Kaynakları

    Müdürlüğünde Görevli Memurlar   Şube Müdürü   Dairesi Başkanı

    İnsan Kaynakları Planlama Geliştirme   İnsan Kaynakları Planlama    İnsan Kaynakları

    Şube Müdürlüğünde Görevli Memurlar   Geliştirme Şube Müdürü   Dairesi Başkanı

    Plan Bütçe ve Raporlama Şube   Plan Bütçe ve Raporlama   Mali İşler Dairesi

    Müdürlüğünde Görevli Memurlar   Şube Müdürü   Başkanı

    Muhasebe Şube Müdürlüğünde    Muhasebe Şube Müdürü   Mali İşler Dairesi

    Görevli Memurlar      Başkanı

    Araştırmacı   Başkan

    Sekreter   Başkan

    TAŞRA TEŞKİLÂTI

    PERSONELİN GÖREV UNVANI   DİSİPLİN AMİRİ   ÜST DİSİPLİN AMİRİ

    Bölge Müdürü   Başkan Yardımcısı   Başkan

    Avukat   Bölge Müdürü   Başkan Yardımcısı

    Sivil Savunma Uzmanı   Bölge Müdürü   Başkan Yardımcısı

    İşletme Müdürü   Bölge Müdürü   Başkan Yardımcısı

    Depo Müdürü   Bölge Müdürü   Başkan Yardımcısı

    Şube Müdürü   Bölge Müdürü   Başkan Yardımcısı

    Bölge Müdürüne Bağlı Memurlar   Bölge Müdürü   Başkan Yardımcısı

    İşletme Müdürlüğünde Görevli Memurlar   İşletme Müdürü   Bölge Müdürü

    Depo Müdürlüğünde Görevli Memurlar   Depo Müdürü   Bölge Müdürü

    İşletme ve Bakım Şube   İşletme ve Bakım   Bölge Müdürü

    Müdürlüğünde Görevli Memurlar   Şube Müdürü

    Tedarik Şube Müdürlüğünde Görevli Memurlar   Tedarik Şube Müdürü   Bölge Müdürü

    Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünde    Bilgi Sistemleri    Bölge Müdürü

    Görevli Memurlar   Şube Müdürü

    Personel ve İdari İşler Şube    Personel ve İdari   Bölge Müdürü

    Müdürlüğünde Görevli Memurlar   İşler Şube Müdürü

    Mali İşler Şube Müdürlüğünde   Mali İşler Şube Müdürü   Bölge Müdürü

    Görevli Memurlar

    Mevzuat Kanunlar