DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Ulaştırma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 15/09/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25937

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Denizcilik Müsteşarlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Denizcilik Müsteşarlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    (Ek fıkra: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\1.mad) Ancak; bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden atanılacak görev için aranılan ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartlarını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakan: Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

    Müsteşar: Denizcilik Müsteşarını,

    Müsteşarlık: Denizcilik Müsteşarlığını,

    Birim veya hizmet birimi: Denizcilik Müsteşarlığı, merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

    Personel: Denizcilik Müsteşarlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanları,

    ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

    MEBÖDEM: Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezini,

    KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    Görev Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılması ve gruplar içerisindeki alt hizmet gruplarının sıralanmasını,

    Alt görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan görevleri,

    Birim: 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hizmet birimlerini,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolara yapılan atamaları,

    (Değişik tanım: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\2.mad) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen unvanları,

    Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Müsteşarlıkta çalışılan süreler, genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Sınav kurulu: Açılacak olan görevde yükselme eğitim ve sınavlarına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere atamaya yetkili amirin onayı ile kurulacak kurulu,

    (Ek tanım: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\2.mad) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    MADDE 5 - (Değişik madde: 03/03/2007 - 26451 S.R.G Yön/1.md.)

    Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda belirtilmiştir.

       Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

       a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

       1) Şube Müdürü,

       2) Şef, (Mülga ibare: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\3.mad) , Denetleme Şefi,

       b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

       1) Hukuk Müşaviri,

       c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

       1) Uzman,

       d) Teknik Hizmetler Grubu;

       1) GSK Uzmanı,

       e) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

       1) Çözümleyici,

       f) İdari Hizmetler Grubu;

       1) Ayniyat saymanı,

       2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Santral Memuru, Daktilograf, Denetleme Memuru, Sekreter, Şoför, (Mülga ibare: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\3.mad) , Gemi Adamı, Gemi Sicil Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

       g) Yardımcı Hizmetleri Grubu;

       1) Hizmetli, Kaloriferci, Bekçi.

       Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar:

       Mühendis, Fizikçi, İstatistikçi, Matematikçi, Mütercim, Hemşire, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Kaptan, Teknik Ressam, Biyolog.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesindeki şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Müsteşarlıkta geçirilmesi gereken hizmet süresi, (Değişik ibare: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\4.mad) eğitim ve disiplin şartlarını taşımak,

    b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, (Ek ibare: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\4.mad) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak

    şartları aranır.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 7 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (h) bendinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin, merkez teşkilatında yaptırılması esastır. Ancak, gerekli görülmesi halinde, taşra teşkilatında bölge müdürlükleri ve liman başkanlıklarında da görevde yükselme eğitimi yaptırılabilir.

    Duyuru

    Madde 8 - (Mülga madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\6.mad)

    Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma (Değişik başlık: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\7.mad)

    Madde 9 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\7.mad)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve son başvurunun yapılacağı tarih sınavlardan en az kırk beş gün önce Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca birimlere, birimlerce de bütün personele; görevde yükselme eğitiminin yapılacağı yer ve süresi ile başlama ve bitiş tarihleri en az on beş gün önce Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca birimlere, birimlerce de eğitime katılacaklara duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personelden duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisi için görevde yükselme eğitimine katılma talebini içeren dilekçeleri, birimleri aracılığı ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

    Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Müsteşarlıkça gerek görüldüğü takdirde, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, Devlet Personel Başkanlığı tarafından veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak başka kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitimine katılamayacaklar

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimine;

    a) Aday memur olanlar,

    b) Görevden uzaklaştırılanlar,

    c) (Mülga bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\8.mad)

    d) Sınava girecekleri kadro için atanabilme şartlarını taşımayanlar,

    e) (Mülga bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\8.mad)

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 11 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) (Değişik bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\9.mad) Halkla ilişkiler

    g) (Ek bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\9.mad) Etik davranış ilkeleri,

    h) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (Değişik fıkra: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\9.mad) Düzenlenecek eğitim programında birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (Ek fıkra: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\9.mad) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    Sınavın şekli (Değişik başlık: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\10.mad)

    Madde 12 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\10.mad)

    Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Müsteşarlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde sınavın yapılması için Müsteşarlık tarafından birinci fıkrada belirtilen kurumlardan birisine başvurulur. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

    Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 13 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\11.mad)

    Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Müsteşarlık personeli başvurabilir.

    Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu

    Madde 14 - Sınav Kurulu, atamaya yetkili amirin görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından bir temsilci ile görevlendirilecek diğer üyeler olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

    Sınav Kurulu üyeleri, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle sınava alınacak personelden daha düşük seviyede olamazlar.

    (Değişik fıkra: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\12.mad) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar, bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

    Sınav kurulunun sekreterya hizmeti Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 15 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\13.mad)

    Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasıyla öngörülen, Müsteşarlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Müsteşarlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınavların ertelenmesi, geçersiz sayılması

    Madde 16 - Sınavda kopya çekmek, kopya vermek veya buna teşebbüs etmek, sınav kağıdına belirtici işaret koymak nedeniyle hakkında işlem yapılanların sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

    Sınava girecek aday yerine başka birinin sınava girdiğinin tespit edilmesi halinde ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

    Sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya doğal afet gibi olağanüstü nedenlerden dolayı sınav ertelenebilir.

    Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle hakkında işlem yapılanlar beş yıl süre ile görevde yükselme eğitim ve sınavına katılamazlar.

    Sınav şartı ve atama (Değişik başlık: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\14.mad)

    Madde 17 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\14.mad)

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz (Değişik başlık: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\15.mad)

    Madde 18 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\15.mad)

    Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, sınav sonuçlarına, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir. Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç on iş günü içerisinde değerlendirilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 19 - (Mülga madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\16.mad)

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 20 - Sınavda başarı gösteren adayların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarısız olanların belgeleri ise Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca bir sonraki sınava kadar muhafaza edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görev Gruplarına Göre Atama Şartları

    Atama şartları

    Madde 21 - (Mülga madde: 03/03/2007 - 26451 S.R.G Yön/2.md.)

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 22 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\17.mad)

    Görevde yükselme eğitimi ve sınavı suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında Uzman, GSK Uzmanı, Mühendis, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Mütercim, Şef, Denetleme Şefi, Araştırmacı, Çözümleyici, Programcı görevlerinde çalışıyor olmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    b) Şef ve Denetleme Şefi kadrolarına atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, denetleme memuru, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, santral memuru görevlerinde çalışıyor olmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    d) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında şef, denetleme şefi, çözümleyici, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, denetleme memuru, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, santral memuru görevlerinde çalışıyor olmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    e) Gemi Sörvey Kurulu Uzmanlığı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun veya yurt içi ve yurt dışındaki bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olup; uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olarak, denizcilik alanında en az 2 yıl çalışmak; gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az 2 yıl çalışmış olanlarda yukarıda sayılan ehliyete sahip olma şartı aranmaz.

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

    3) Renk körlüğü ile % 40'ı aşan oranda özrü bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,

    4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) (D) düzeyinde başarılı olmak, Üniversiteler Arası Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÜDS) ile uluslar arası geçerliliği olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) sınavlarından buna denk puan almış veya yabancı dil bildiğini belgelemek,

    5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında programcı, bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışıyor olmak,

    3) Bilgi işlem programlamasında iki programlama dili bildiğini resmi bir belge ile belgelendirmek,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    g) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az ön lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    h) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

    3) Bilgisayar eğitimi veya kursunda başarılı olmak,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    ı) Memur, Daktilograf, Gemi Adamı ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    i) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

    1) Sekreterlik Meslek Lisesi mezunu veya en az orta öğrenim düzeyinde eğitim almış olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    j) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

    3) (E) veya (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    k) Santral Memuru kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

    3) Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    l) Denetleme Memuru kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az ön lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

    3) Memur, gemi sicil memuru, gemi adamı, daktilograf, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi görevlerinde en az bir yıl hizmeti olmak,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    m) Gemi Sicil Memuru kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler ile denizcilik fakülteleri mezunu olmak. Bu fakülte mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde, en az lisans düzeyinde eğitim almış olanların ataması yapılabilir.

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 23 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksek okulların mühendislik bölümlerden mezun olmak,

    2) (Mülga alt bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\18.mad) ,

    3)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    b) Kaptan kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

    2) Kaptan ehliyetine sahip olmak,

    3) (Mülga alt bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\18.mad) ,

    4) (Mülga alt bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\18.mad) ,

    5) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    c) Şehir Plancısı, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde yaptıkları öğrenim sonucunda bu kadrolar ile ilgili unvanları kazanmış olmak,

    2) (Mülga alt bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\18.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim okulu mezun olmak,

    2) (Mülga alt bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\18.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    e) Teknik Ressam kadrosuna atanabilmek için;

    1) Meslek veya teknik liselerinin teknik resim bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Mülga alt bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\18.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise üstü en az iki yıl süreli teknik öğrenim veren okulların elektrik, elektronik, bilgisayar, inşaat, sıhhi tesisat, telekomünikasyon, motor, metal, boya bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak,

    2) (Mülga alt bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\18.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    g) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Üniversite veya Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak

    2) (Mülga alt bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\18.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    h) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az önlisans düzeyinde eğitim almış olmak.

    2) Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında çalışıyor olmak,

    3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) ( C ) düzeyinde başarılı olmak veya Üniversiteler Arası Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÜDS) ile uluslar arası geçerliliği olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) sınavlarından buna denk puan almış olmak. (İstekli bulunmadığı takdirde KPDS'den (D) seviyesinden atama yapılabilir)

    4) (Mülga alt bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\18.mad) ,

    5) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    ı) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az önlisans düzeyinde eğitim almış olmak,

    2) En az iki programlama dili bildiğine dair programcı sertifikasına sahip olmak,

    3) (Mülga alt bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\18.mad) ,

    4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    j) (Ek bent: 03/03/2007 - 26451 S.R.G Yön/4.md) Biyolog kadrosuna atanabilmek için;

       1) Üniversitelerin biyoloji bölümünden mezun olmak,

       2) (Mülga alt bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\18.mad) ,

       3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Hizmet grupları arasında geçişler

    Madde 24 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) (Değişik bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\19.mad) Aynı görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanabilir.

    b) (Değişik bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\19.mad) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak, Müsteşarlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Özürlülerin eğitim ve sınavı

    Madde 25 - Müsteşarlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Özelleştirilme kapsamındaki kuruluşlardan atama

    Madde 26 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Naklen atamalar

    Madde 27 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, Müsteşarlıktaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

    Diğer personel kanunlarına tabi olanların, bu Yönetmelik kapsamındaki ihraz ettikleri unvanlı kadrolara, aynı unvanın olmaması durumunda ise atanacağı unvanlı kadro Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak belirlenir.

    (Değişik fıkra: 03/03/2007 - 26451 S.R.G Yön/5.md) Bu Yönetmeliğe tabi olmayan üst unvanlardan bu Yönetmeliğe tabi görevlere bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın atama yapılabilir.

    Kazanılmış haklar

    Madde 28 - Bu Yönetmelikte sayılan unvanları, mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 29 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 30 - 7/3/2000 tarihli ve 23986 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\20.mad)

    Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Geçici madde 2 - (Mülga madde: 03/03/2007 - 26451 S.R.G Yön/6.md)

    Yürürlük

    Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    EKLER "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar